Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022 - 06:48
Ngày 18/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.


Ảnh: Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 95 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Cục Thống kê, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai, quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật 03 Luật, gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 651/UBND-NC ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trong đó tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu và gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật do cơ quan biên soạn đến Sở Tư pháp để thực hiện đăng tải trên trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./. 

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành

 

 
134 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: