Báo cáo số 174/BC-STP ngày 04/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017 - 10:02
V/v lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


37 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: