Điểm sáng ngành Tư pháp Tuyên Quang năm 2021
Thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 - 09:20
Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị xuất sắc và được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho công chức, viên chức và người lao động gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp; lập đề nghị xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp; rà soát và đề xuất 05 nội dung xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương; lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết 03 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 10. Kiểm tra 56 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành thẩm định 61 đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; tham gia ý kiến 381 dự thảo văn bản…

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp đã tổ chức 240 Hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 8.068 lượt người; tổ chức, phối hợp tổ chức 05 Hội thi thu hút 89.765 lượt người tham dự; biên soạn, cấp phát 124.972 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải, chia sẻ 2.623 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên các trang thông tin điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền hướng dẫn các ngành, các cấp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức, kết quả toàn tỉnh đã có 12.140 người tham gia dự thi với 13.589 lượt dự thi, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại một Hội thi hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam


Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2021. Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021, đồng thời hướng dẫn UBND huyện, thành phố tổ chức Hội thi cấp huyện, kết quả đã có 02/07 huyện tổ chức Hội thi cấp huyện. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải thành 3.925/4.521 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,41%.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng tích cực và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tư pháp khác như: quản lý xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch, quốc tịch; chứng thực; lý lịch tư pháp; tư vấn pháp luật; đấu giá tài sản; giám định tư pháp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra; thi đua khen thưởng....

Đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ

Sở Tư pháp Tuyên Quang là một trong những đơn vị “tiên phong” ứng dụng công nghệ thông tin. Ngay từ 2013, Sở đã đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở, triển khai tới Phòng Tư pháp cấp huyện; năm 2016 triển khai Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch 3 cấp; hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh... Đến nay, Sở đang quản lý sử dụng 15 phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội để trao đổi công việc, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động và phổ biến giáo dục pháp luật.

Riêng trong năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022; 08 Kế hoạch và 102 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của Sở Tư pháp.

Đồng thời, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 02/8/202 công bố danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 về việc công bố 193 quy trình nội bộ và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; rà soát, kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; Rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án phân cấp 44 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020, kết quả, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt 98,65%, là năm thứ 7 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Sở cũng thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 đối với 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; lập danh mục và triển khai cung cấp 59 dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện cung cấp 88 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4/121 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (gồm 11 dịch vụ công mức độ 3; 77 dịch vụ công mức độ 4), đạt tỷ lệ 72,73%. Trong năm qua, Sở Tư pháp cũng đã tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn 3.054 hồ sơ, đạt 100%.


Tuyên Quang nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Hiện, Sở Tư pháp không có hồ sơ trễ hẹn với người dân, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn đạt 99,4%; xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân trách nhiệm, tận tình, chu đáo; không hạch sách, không tiêu cực. Sở cũng đang tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả trang Fanpage Facebook Ngành tư pháp, Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi công việc của Khối Văn phòng Sở Tư pháp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đồng thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc ngay khi có phản ánh, ý kiến của cán bộ ngành tư pháp, góp phần đưa thông tin đến cơ sở nhanh nhất, chia sẻ các nội dung, tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới cho người dân trên mạng xã hội.

Trả lời phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về công tác cải cách hành chính, Bà Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Công tác cải cách hành chính là công việc phải làm hàng ngày, với mọi lĩnh vực, từng người; ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua; năm sau phải cải cách hành chính tốt hơn năm trước; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để việc thực hiện cải cách hành chính được tốt hơn”.

Với những nỗ lực không ngừng của ngành Tư pháp Tuyên Quang, nhiều năm qua đơn vị luôn được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao; 4 năm được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc), được tặng 2 Cờ thi đua ngành Tư pháp, 2 Bằng khen của Bộ Tư pháp; được UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua, 13 Bằng khen...Riêng trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên quang cũng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấm điểm, xếp hạng đạt 198,667/200 điểm, đạt hạng Xuất sắc và được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành tư pháp năm 2021./.

Nguồn: baophapluat.vn

 
555 views

Tổng số: 246 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: